Κυριακή, 10 Απριλίου 2011

ΚΙ ΟΜΩΣ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ...

 
Σνφμύωα με μαι έυρενα στο Πμανιπσητετο του Κμτρπιαιζ
δεν πζαιει ρλόο με τι σρειά είναι μία λξλέη, αεκρί το πώτρο
κια το ταελείτυο γάμρμα να ενίαι στη στωσή θσέη.
Τα υλοπιόπα μροπούν να ενίαι σε τχίυεας θιέεσς και
να μροπετίε να τις δαβαιάεστε χρωίς πλβημοπα.
Ατυό γνίταει γαιτί ο απρώνθονις εκέγλφοας δεν
δαεβζιάι γάμρμα γάμρμα κθάε λξηέ αλλά σνύλοο.
Ατιπτσυεο ε;

Δεν υπάρχουν σχόλια: